Betingelser & vilkår

Salgsbetingelser for kjøp av varer på auksjon hos Berheim Interiør & Antik (berheim.no).

 Innholdsfortegnelse:

 

1. Avtalen

2. Partene

3. Priser

4. Avtaleinngåelsen

5. Ordrebekreftelse

6. Betaling

7. Levering m.v.

8. Risikoen for varen

9. Angrerett

10. Undersøkelsesplikt

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

12. Kjøperens (Budvinners) rettigheter ved forsinkelse

13. Kjøperens (Budvinners) rettigheter ved mangel

14. Selgerens (Auksjonarius) rettigheter ved kjøperens (Budvinners) mislighold

15. Garanti

16. Personopplysninger

17. Konfliktløsning

 

 

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett, med nødvendige endringer for en auksjonsmal. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer på auksjon over internett. 

 

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. 

 

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

1. Avtalen

 

Avtalen mellom kjøper (budvinner) og selger (auksjonarius) består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (nettauksjonen) (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Foruten gitt informasjon og opplysning i tekst og bilder gitt i hver annonse, stiller kjøper (budvinner) selv med ansvar om å inspisere varen som er vanlig i et auksjonsformat. 

 

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (nettauksjonen), direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

 

Selger (Auksjonarius):  BERHEIM INTERIØR & ANTIK


Firmanavn: Berheim Interiør & Antik (www.berheim.no)

Kontaktadresse: Gjesdalveien 21

E-post: webansvarlig@berheim.no

Telefonnummer: 51 66 16 72

Organisasjonsnummer: 941 519 717

Kjøper (Budgiver, Budvinner) er den person som foretar bestillingen. 

Kjøper (budvinner) registrerer seg via berheim.no med personlige og nødvendige detaljer. Dette inkluderer følgende:

- Bank- eller kredittkortdetaljer for å identifisere brukeren og verifisere budgiver som reell.
- Epostadresser
- Personalia

 

 

3. Priser

 

 

VI TAR FORBEHOLD OM FEIL I PRISER/LAGERSTATUS OG RESERVERER RETTEN TIL Å KANSELLERER AUKSJONER HVIS DETTE ER ET ÅPENBART TILFELLE.


Utropsprisene, som er oppgitt i nettbutikken (nettauksjonen), er ikke pålagt merverdiavgift for Berheim Interiør & Antiks part. MVA tillegges vårt kjøper- og innlevererbelagtes salær.

 

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen (budvinneren) skal betale, inklusive alle avgifter (salær, mva og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen (herunder nettauksjonshuset), som kjøper (budvinner) kan gjøre seg kjent ved før bud og betaling er avgitt / foretatt. 

 

4. Avtaleinngåelse

 

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens (budvinners) vinnende bud er mottatt av selgeren (auksjonarius). En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken (nettauksjonshuset) eller i kjøperens (budvinners) bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Videre er det understreket at Berheim Interiør & Antik reserverer seg retten å kunne slette auksjoner innen rimelig tid hvor utropspris eller gitt informasjon er feil. 

 

5. Ordrebekreftelse

 

Når selgeren (auksjonarius) har mottatt kjøperens (budgivers) bestilling (vinnende bud), skal selgeren (auksjonarius) uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse (bekreftelse av bud og bekreftelse av vinnende bud) til kjøperen (budgiver).

 

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at bekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. 

 

6. Betaling

 

Selgeren (auksjonarius) kan kreve betaling for varen, samt salær, på vegne av klient fra det tidspunkt auksjonen er avsluttet. Totalbeløpet skal betales innen 72 timer.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort** eller debetkort*** ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.****

 

________________________________

* Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

** Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

*** Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

**** jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

 

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.*

 

Ved eventuell etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til 72 timer for auksjoner. Forfallsfrist fremkommer av særskilt behov med tanke på salg på vegne av innleverere (klienter). 

 

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.** Det garanteres ikke en løsning for dette hos Berheim Interiør & Antik. Kjøpere under 18 år er velkommen til å handle hos oss, men betaler må per dags dato være fylt eller over 18 år.

 

7. Levering m.v.

 

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i fraktbetingelsene.

 

Berheim Interiør & Antik legger opp til at kjøpe (budgiver) kan hente sine vunnede objekter på får fysiske adresse. Berheim Interiør & Antik er likevel behjelpelige med transport- og logistikkløsninger, men dette er på kjøpers ansvar så sant ikke annet fremkommer fra beskrivelse, dialog, andre og nyere betingelser, e.l.

 

8. Risikoen for varen Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen og tatt i betraktning hvor eventuelle tredjeparter er innbrunget i avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

 

Alle bud er bindende og kjøperen kan IKKE angre kjøpet (det endelige bud som får tilslaget) av en vare på auksjon. Angrerettslovens bestemmelser***, gjelder for vanlig forbrukerkjøp i nettbutikk og ikke auksjon hvor fysisk besiktigelse er en mulighet.

________________________________

* Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. ** Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2. *** Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

 

10. Undersøkelse av varen

 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Det er viktig å understreke at transport er under ansvar av et tredjeledd som kjøper står ansvarlig for. 

 

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har tydelige mangler som strider mot auksjonens gitte informasjon (Tekst og/eller bilde), må kjøperen (budgiveren) melde fra til selgeren (auksjonarius) ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse.

 

Dersom det foreligger en tydelig mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

 

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).*

 

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til (en den eventuelle) avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren. Dette må i de fleste tilfeller ta opp med transportansvarlig som ikke er Berheim Interiør & Antik, men et tredjeledd som handler på kjøpers vegne.

 

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

 

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

 

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11.

 

________________________________

* Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. § 8.

 

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

 

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

 

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

 

Kjøperen (budgiver) må melde krav til selgeren (auksjonarius ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. 

 

14. Dersom kjøperen (budgiver) ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren (auksjonarius) eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren (auksjonarius) kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikkeforskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Oppfyllelse: Dersom kjøperen (budvinner) ikke betaler, kan selgeren (auksjonarius) fastholde kjøpet og kreve at kjøperen (budvinner) betaler kjøpesummen (oppfyllelse). 

 

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper (budvinner), kan selgeren (auksjonarius), hvis ønskelig, heve avtalen.